TOELICHTING

In de algemene ledenvergadering van 2016 is door het bestuur aangekondigd dat er een Ligplaats- en Stallings overeenkomst ingevoerd zal worden. Deze overeenkomst is in samenspraak met de juridische afdeling van het Watersportverbond opgesteld en in 2018 ingevoerd. 

De overeenkomst is bedoeld om onduidelijkheden te voorkomen met betrekking tot uw rechten en plichten bij het gebruik maken van de ligplaatsen in de haven en ook het stallen van kleine bootjes c.q. bootgerelateerde zaken in de WVA berging.

Door te klikken op het print icoontje onderaan de pagina kunt u deze pagina printen, mocht u daar behoefte aan hebben. 

Alle WVA leden die nu al of binnenkort gebruik gaan maken van een zomer- of winter ligplaats in de WVA haven, of van de WVA berging aan de Klipper, moeten deze overeenkomst eerst doornemen en invullen.

Door het secretariaat zal dit worden geregistreerd en vanaf nu zal bij toewijzen van een ligplaats deze overeenkomst moeten worden ingevuld.

Iedereen die nu al gebruik maakt van een zomer-, winterligplaats of van de WVA berging, wordt bij deze verzocht om de onderstaande overeenkomst door te nemen en daarna het formuliertje aan het einde ervan in te vullen. 

  1. U dient eerst het vakje aan te vinken ter akkoordverklaring.
  2. Hierna voert u uw gegevens in, zodat het kan worden geregistreerd.

Daarna kunt u het formulier inzenden door op Verzenden te klikken en krijgt u per omgaande een bevestiging van ontvangst. 


 

ZOMER/WINTER LIGPLAATS- OF WINTERSTALLINGSOVEREENKOMST

Artikel 1 Ter beschikkingstelling
1.1 Het bestuur stelt aan ondergenoemd lid, de ligplaatshouder, een ligplaats in de jachthaven of de stallinggebruiker een winterstallingplaats op een door het bestuur aan te geven plek in de WVA-berging aan de Klipper ter beschikking.
1.2 Het bestuur heeft het recht om, na voorafgaande kennisgeving aan de ligplaatshouder of stallinggebruiker een andere ligplaats of bergingplek te geven, indien dit volgens het bestuur voor een optimaal gebruik van de ligplaatsen en een effectief beheer van de jachthaven of de berging wenselijk is.
1.3 De ligplaatshouder of stallinggebruiker verklaart zich bereid in een dergelijke situatie zijn boot op de nieuwe, door het bestuur aan te wijzen ligplaats af te meren dan wel op een aan te wijzen winterstallingplek in de berging te plaatsen.
1.4 Om onze ligplaatstarieven ledenvriendelijk te houden bestaat er een beperkte zelfwerkzaamheidsplicht voor de zomerligplaatshouders. Is u als WVA lid een zomerligplaats in de WVA haven ter beschikking gesteld, dan verklaart u middels deze overeenkomst bereid te zijn een door het bestuur vastgesteld aantal avonden havenmeesterdienst te vervullen.
Artikel 2 Persoonsgebondenheid
 2.1 De toegewezen ligplaats of winterstallingplaats in de berging is strikt persoonlijk en de ligplaatshouder(s) en stallinggebruiker(s) zijn niet gerechtigd om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het bestuur zijn ligplaats of winterstallingplek, al dan niet tijdelijk, aan derden af te staan.
2.2 Bij deeleigenaarschap waarbij een vaartuig aan meerdere eigenaren toebehoort, dienen alle betrokken eigenaren een individueel  lidmaatschap aan te gaan bij de vereniging. Het vaartuig dient bij alle betrokken eigenaren vermeld te staan bij hun 'bootgegevens' met de vermelding: '1e of  2e eigenaar'.
2.3 Ingeval er een deeleigenaar uit het deeleigenaarschap zich terug trekt en de resterende deeleigenaar niet bij aanvang van het ligplaatsgebruik al als deeleigenaar gemeld stond, dan vervalt het recht op gebruikt van de ligplaats. Deze maatregel vervalt echter indien het geregistreerde deeleigenaarschap als meer dan twee jaar bestaat.
2.4 50% van de aan een WVA zomerligplaats verbonden zelfwerkzaamheidplicht geldt voor iedere eigenaar in het deeleigenaarschap.
2.5 De eerste eigenaar wordt altijd door de vereniging gezien als wettig eigenaar op gebied van aansprakelijk. Bij uitreding van een deeleigenaarschap door de 1e eigenaar gaat de aansprakelijkheid over naar een van de andere deeleigenaren. 
Artikel 3 Vergoeding
3.1 Voor het gebruik van de zomer- of winterligplaats in de haven of een winterstallingplek in de WVA-berging is de ligplaatshouder of stallinggebruiker aan de watersportvereniging een seizoengebonden vergoeding verschuldigd, zoals die door de Algemene Ledenvergadering op voordracht van het bestuur is vastgesteld. Deze is vermeld in de tarievenlijst van de vereniging.
3.2 De vergoeding heeft betrekking op een zomerseizoen van 1 april tot en met 31 oktober of het winterseizoen van 1 november in het lopende kalenderjaar tot en met 31 maart in het daaropvolgende kalenderjaar.
3.3 De vergoedingen voor de zomerligplaats, winterligplaats, of winterstallingplek in de berging worden apart gefactureerd. Zij dienen binnen de op de factuur gestelde betalingstermijn te worden voldaan .
3.4 Aan de ligplaatshouder of stallinggebruiker is een WVA Havenreglement overhandigd. Het havenreglement is ook beschikbaar op de website ledenpagina's. 
3.5 De ligplaatshouder of stallinggebruiker verbindt zich om de bepalingen van het Havenreglement na te leven.
Artikel 4 Duur van de overeenkomst
4.1 Deze overeenkomst is aangegaan voor:
a) onbepaalde tijd indien het een ligplaats te water in de WVA jachthaven betreft; de getekende overeenkomst blijft dus geldig indien in een direct erop volgend jaar weer gebruik wordt gemaakt van een zomer of winterligplaats te water in de jachthaven.
b) voor een zomer- of winterseizoen indien het een stallingplek op de jollensteiger betreft.
c) voor een winterseizoen indien het een stallingplek in de berging betreft.
4.2 De overeenkomst eindigt:
a) door schriftelijke opzegging door de ligplaatshouder, uiterlijk op 15 oktober van het kalenderjaar voorafgaand aan het kalenderjaar waarvoor wordt opgezegd;
b) door schriftelijke opzegging door het bestuur;
4.3 Indien de zomer ligplaatshouder zijn ligplaats na 15 oktober stilzwijgend voortzet, maar pas na deze datum alsnog opzegt, dan is hij verplicht ook de vergoeding voor het daarop volgende jaar te voldoen, indien er geen invulling voor de ligplaats gevonden kan worden vanuit de wachtlijst.
4.4 Bij opzegging in de loop van een jaar, kan geen aanspraak worden gemaakt op restitutie van liggeld, tenzij het bestuur gerede grond heeft om anders te beslissen.
4.5 Opzegging door het bestuur kan geschieden:
a) indien de ligplaatshouder of stallinggebruiker, ondanks sommatie door het bestuur, in gebreke blijft om tijdig aan de watersportvereniging de verschuldigde gelden (lidmaatschapsgeld, liggeld en/of eenmalige bijdrage) te voldoen;
b) indien de ligplaatshouder van een zomerligplaats niet wil deelnemen aan de verplichte zelfwerkzaamheid voor zomerligplaats houders;
c) indien de ligplaatshouder of stallinggebruiker, ondanks sommatie voortgaat met het overtreden van bepalingen van de statuten of reglementen van de vereniging.
De opzegging door het bestuur ontslaat de ligplaatshouder niet van zijn betalingsverplichting inzake de aan de vereniging verschuldigde bedragen.
Artikel 5 Beëindiging van de overeenkomst
5.1 Behoudens het bepaalde in artikel 5.2 eindigt de overeenkomst in geval van verkoop van het schip van de ligplaatshouder. De ligplaatshouder is verplicht het bestuur hiervan per omgaande in kennis te stellen.
5.2 In geval van verkoop van een schip in verband met de aankoop van een ander schip loopt de overeenkomst door, indien de ligplaats geschikt is voor het andere schip. Mocht dit niet het geval zijn, dan zal het bestuur het lid met ingang van de datum waarop hij schriftelijk zijn ligplaats opzegt, op de wachtlijst plaatsen en wordt de overeenkomst beëindigd. In dit geval kan de ligplaatshouder niet direct aanspraak maken op een nieuwe ligplaats. Bij het opnieuw verkrijgen van een ligplaats zullen de artikelen van het Huishoudelijk Reglement over wachtlijstbeheer in acht worden genomen.
Artikel 6 Elektriciteit
6.1 De ligplaatshouder kan gebruik maken van de mogelijkheid elektriciteit te betrekken van een voor zijn ligplaats aangewezen aansluiting met een daarvoor geplaatste verbruiksmeter. Het is de ligplaatshouder uitsluitend toegestaan elektriciteit te betrekken van deze voor zijn ligplaats aangewezen elektriciteitsvoorziening.
6.2 De ligplaatshouder verplicht zich dan per seizoen de afgenomen hoeveelheid stroom te betalen tegen het door de Algemene Ledenvergadering vastgestelde tarief. De afrekening van het elektriciteitsverbruik zal jaarlijks plaatsvinden middels de factuur voor elektriciteitsverbruik.
Artikel 7 Aansprakelijkheid
7.1 De leden zijn verplicht het schip met toebehoren en zichzelf voldoende voor schade en wettelijke aansprakelijkheid te verzekeren.
7.2 Leden dienen tijdig te controleren of het stallen van de boot in de overdekte berging van de WVA aan de Klipper en/of in haar jachthaven onder de dekking van de verzekering valt.
7.3 De WVA heeft het recht van inzage in de desbetreffende polis(sen) van het lid.
7.4 Ondertekening van deze overeenkomst door de eigenaar van de boot, houdt in dat de eigenaar verklaart dat schip en de eigenaar op vorenbedoelde wijze zijn verzekerd.
7.5 De WVA is niet aansprakelijk voor schade van welke aard of door welke oorzaak ook, in verband met het gebruik maken van de winterberging aan personen of goederen toegebracht, of voor verlies of diefstal van enig goed. Het zich bevinden in de winterberging is geheel voor eigen risico.
7.6 Noch de WVA, noch het bestuur is aansprakelijk ingeval van schaden welke een gevolg zijn van storm, blikseminslag, uitvallen van elektriciteit en andere van buiten komende oorzaken; dekking van zulke schaden behoort tot het gebied van de verzekering welke het lid heeft afgesloten t.a.v. het eigen schip.
Artikel 8 Gedragsregels
8.1 Voor ligplaatshouders in de haven gelden de regels die in het Huishoudelijk Reglement zijn vastgelegd t.a.v. overlast door werkzaamheden en het verbod op schuren.
8.2 Voor gebruikers van de berging geldt dat daarin kleine werkzaamheden mogen worden verricht zoals het lakken van masten, naambordjes etc., maar dat machinaal schuren i.v.m. vrijkomend stof in de berging niet is toegestaan.
8.3 De gebruiker is verplicht, na het uitvoeren van genoemde werkzaamheden, evt. vervuiling verfresten, legen blikken en gereedschap op te ruimen. De ruimte dient schoon te worden achtergelaten.
8.4 Bij het stallen van de boot in de berging moeten gasflessen en losse tanks met benzine uit de boot en de berging worden verwijderd.
8.5 Voor het betreden van de berging dient men zich vooraf te melden bij de havenmeester voor het verkrijgen van de sleutel van de berging. Bij het verlaten van de berging moet de gebruiker er op letten dat de TL verlichting is uitgeschakeld en dat de kanteldeur na het sluiten op slot zit. Hierna dient men zich af te melden bij de havenmeester en de sleutel weer in te leveren.

Namens het Bestuur van de Watersportvereniging Alphen aan den Rijn en het hierna vermelde lid van deze watersportvereniging .