ALV 2020: Uitstel is geen afstel.

Er komt vast weer een dag.
Dat alles gewoon weer mag.
We gaan dan weer reizen en trekken.
Zonder onze mond af te dekken.
Ik wacht op die dag met een lach.

Ook op Koningsdag worden de bruggen niet bediend. Hele vloten sloepen trekken erop uit, zolang ze maar laag genoeg zijn om onder de Alphensebrug door te varen. Toch komt het goed denk ik.

Op 18 maart 2020 zouden wij onze algemene ledenvergadering gehouden hebben. Als bestuur hechten wij grote waarde aan de jaarlijkse ALV en gebruiken we dit ankerpunt om als vereniging de klokken gelijk te zetten. Dit jaar weten we het allemaal niet zo goed, u zult dat begrijpen neem ik aan?

Formeel. Volgens artikel 15.3 van onze statuten moet er minimaal een vergadering per jaar worden georganiseerd en wel binnen de eerste zes maanden van het nieuwe jaar. Dat gaat dus niet. Onze statuten zijn niet “Corona Proef “, helaas.

Wat heeft het niet doorgaan van een ALV nu eigenlijk voor consequenties? Mag dit allemaal maar zo? Gaat het wel goed met ons en de vereniging als we geen ALV houden? Zijn er andere mogelijkheden in plaats van de gezamenlijke vergadering? Allemaal punten die wij als bestuur (via onze ZOOM-bestuursvergaderingen) hebben besproken – en naar gehandeld hebben- maar waarvan u als lid zich wellicht ook afvraagt hoe het allemaal zit.

Op de vraag of een ALV zo maar mag worden uitgesteld tot na 1 juli is het antwoord nee, dat mag niet. Nood breekt wet, het gaat gewoon niet, het mag gewoon niet. Dit besluit is voor ons genomen door de overheid. Toch zijn we feitelijk in overtreding. De wetgeving beschermt ons hier op dit moment niet voor. Wel ligt er een wetsvoorstel bij de Raad van State voor een noodwet die ons van de aansprakelijkheid zal ontheffen.

Zijn er alternatieven zoals een ALV digitaal organiseren en mag dat? Met de huidige technologie is het technisch gezien mogelijk om een ALV digitaal te organiseren. Zo zijn er verschillende online-voorzieningen waar we als vereniging gebruik van kunnen maken, maar mag dit ook? Het antwoord hierop is nee. Momenteel is het niet toegestaan een ALV elektronisch te houden. De Nederlandse wet gaat nog steeds uit van het principe en de verplichting dat een ALV fysiek plaats moet vinden. We hebben dus een patstelling.

Maakt u zich echter geen zorgen, het gaat goed met ons. Voor zover ik weet hebben we geen zieken en de vereniging draait goed. Anneke zit nog formeel in het bestuur maar is niet meer actief. Onze speurtocht naar een vervanger gaat door. Alle stukken voor een ALV liggen klaar, alleen de datum ontbreekt.

Er bestaat echter op dit moment wel de wettelijke mogelijkheid voor een ALV om “buiten vergadering” tot besluitvorming te komen. Hier geldt wel de voorwaarde dat dit een eenstemmig besluit moet zijn van alle leden, mits genomen met voorkennis van het bestuur (artikel 2:40 lid 2 van het Burgerlijk wetboek). Dit kan b.v. door alle stemmen schriftelijk in te zamelen. Om een besluit buiten vergadering te nemen dienen alle leden voor het besluit te stemmen en mogen ze zelfs niet blanco stemmen. Als bestuur zien wij op dit moment geen reden (of het zou de verandering aan de Weteringpad zijde moeten zijn) om dit complexe instrument uit de kast te halen. Het zou waarschijnlijk allemaal toch niet lukken omdat we nooit iedereen zo ver gaan krijgen te stemmen en dan ook nog allemaal voor.

Kan een ALV zomaar worden uitgesteld? Op grond van de wet en de statuten geldt voor verenigingen de verplichting om binnen zes maanden na afloop van het boekjaar een ALV te houden. Hierin moeten in ieder geval de jaarstukken worden goedgekeurd en de jaarrekening worden vastgesteld. De wettelijke termijnen voor het goedkeuren van de jaarstukken dan wel het vaststellen van de jaarrekening kunnen in beginsel uitgesteld worden naar een latere datum maar dit kan uitsluitend bij besluit van de ALV geschieden en dat kan dus niet.

Wij zijn natuurlijk niet de enige die dit probleem hebben en hoe nu verder?

Niet alleen verenigingen, maar op een vergelijkbare manier ook veel (beursgenoteerde) bedrijven kampen met het probleem. Daarom is een voorstel voor de noodwet ingediend.

Noodwet: als dit wetsvoorstel wordt aangenomen wordt het mogelijk om (tijdelijk) via elektronische middelen te communiceren.

Wanneer de noodwet van kracht is, kan het bestuur de termijn voor het houden van een ALV en de termijn voor het opmaken van de jaarrekening uitstellen. Wij nemen feitelijk dus een voorschot op hetgeen (naar verwachting) op korte termijn door de overheid als wet zal worden aangenomen.

Namens het bestuur.
Marius Wulffers
Voorzitter.
27 april 2020

(Dit artikel is samengesteld uit diverse bronnen waaronder de Opperdoes en de besturennieuwsbrief van het Watersportverbond.)